Salgs- og leveringsbetingelser for Crispo Group Ltd for levering af ydelser i Danmark.


1.  Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Leverandørs tilbud er kun gældende i 14 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Leverandørs tilbud automatisk. Leverandørs tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.1 Leverandør forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Leverandør garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

2.1 Kunden kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Leverandør har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2.2 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Leverandør med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

2.  Priser og leveringssted

2.1 Priser fremgår af Leverandørs til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.2 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse eller kontrakt, er Leverandør berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug.

2.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Leverandør bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Kunden omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

2.4 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Leverandørs side, har Kunden ret til at hæve aftalen. Hvis der er aftalt løbende levering, er Kunden dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.  

2.5 Leverandør kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Kundens indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Leverandør kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Leverandørs side forudsat at Kunden kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.  


3.  Transport, forsikringer mm.

3.1 De i tilbuddet anførte priser er eksklusive omkostninger til Transport, logi, forsendelse, forsikring, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, transport og arbejdsmarkedspartnernes indbyrdes justeringer af løn mv medfører, at Leverandør kan justere priserne.


4.  Betaling

4.1 Leverandørs betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. Ydelser faktureres ugentligt på baggrund af timeopgørelser. Kunden er forpligtet til at sikre at de ugentlige timeopgørelser er godkendt seneste mandag den efterfølgende uge, med mindre andet er skriftligt aftalt.

4.2 Hvis Kunden ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Leverandørs forhold, er Leverandør berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede ydelser, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Ved forsent betaling af faktura er Leverandør ligeledes berettiget til at opkræve EU kompensationsgebyr på 310 kroner. Eventuelle rykkere pålægges en afgift på 100 kroner per rykker.


5.  Kreditforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1 Leverandør forbeholder sig retten til at tilbageholde ydelser hvis udestående overstiger den kreditramme Kunden har hos Leverandøren. Tilsvarende er gældende såfremt betingelserne i punkt 4.2 er opfyldt.

5.2 Leverandør er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Leverandørs samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

5.3 Timeopgørelser der ikke er godkendt rettidig, vil til enhver tid blive medreget i Kundens kreditramme.


6 Annullering og ændring af ordrer

6.1 Efter Leverandør har fremsendt en ordrebekræftelse til Kunden, har Kunden ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

6.2 Vælger Kunden alligevel at annullere ordren, er Kunden forpligtet til at erstatte Leverandørs mistede fortjeneste.

7.  Undersøgelsespligt og reklamation

7.1 Kunden skal straks ved modtagelsen af ydelser, og altid inden 2 hverdage efter levering af ydelser er påbegyndt, foretage vurdering af ydelsernes kvalitet for at sikre at de er i overenstemmelse med de aftalte krav.

7.2 Hvis Kunden i forbindelse med sin undersøgelse af ydelserne konstaterer,  at der er mangler i forhold til det forventede, skal Kunden straks give Leverandør besked om manglerne.

7.3 Undlader Kunden, at underrette Leverandør straks efter, at Kunden er blevet opmærksom på en mangel, kan Kunden ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Leverandør.


8. Mangler

8.1 Leverandør forbeholder sig retten til at udskifte de  af Leverandørens medarbejdere der leverer ydelserne, såfremt de finder det nødvendigt eller hvor Kunden har gjort gældende at medarbejden ikke lever op til den kvalitet der er aftalt. Leverandør vil senest dagen før udskiftning foretages give Kunden besked herom.

8.2 Leverandør har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet beskrevet ordentlig og krav til personale ikke er nedfældet i fuld overensstemmelse med Leverandørs forskrifter, eller på grund af ændringer eller tekniske indgreb fra Kundens side, der er foretaget uden Leverandørs skriftlige samtykke eller på grund af ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

8.3 Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

8.5 Efter at Leverandør har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Leverandør afhjælpe manglen.

8.7 Leverandør yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.


9.  Ansvarsbegrænsninger

9.1 Leverandør erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Kundens samlede betaling for ydelsen.

9.2 Leverandør er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Leverandør måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Leverandør skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.10.  Ansvarsfrihed – force majeure

10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

10.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

10.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 10.2 nævnte omstændigheder.


11.  Afgørelse af tvister

11.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

11.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for Københavns Byret.